Betingelser/Priser

Oppdrag blir fakturert etter en helhetsvurdering der faktisk medgått tid til arbeidet er utgangspunktet for salærberegningen.
Øvrige momenter av betydning vil være arbeidets omfang og vanskelighetsgrad, samt sakens betydning og utfall.

Jeg benytter for tiden timepris kr 1.300 med tillegg av 25 % merverdiavgift, dvs. kr 1.625 inkl. mva.
Eventuelle utlegg, f.eks. reiseutgifter, offentlige gebyrer m.m. spesifiseres særskilt, og faktureres for seg eller sammen med salær for utfør arbeid.

Fastpris kan på forespørsel gis på enkelte typer oppdrag. Oppdrag på slikt vilkår forutsetter at det inngått konkret avtale om dette.

Ved bistand som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den offentlig fastsatte salærsats, i 2014 kr 995 + mva.