Oppdrag blir fakturert etter en helhetsvurdering der faktisk medgått tid til arbeidet er utgangspunktet for salærberegningen.
Øvrige momenter av betydning vil være arbeidets omfang og vanskelighetsgrad, samt sakens betydning og utfall.

Jeg benytter for tiden timepris kr 1.700 med tillegg av 25 % merverdiavgift, dvs. kr 2.125 inkl. mva.
Eventuelle utlegg, f.eks. reiseutgifter, offentlige gebyrer m.m. spesifiseres særskilt, og faktureres for seg eller sammen med salær for utført arbeid.

Fastpris kan på forespørsel gis på enkelte typer oppdrag. Oppdrag på slikt vilkår forutsetter at det inngått konkret avtale om dette.

Ved bistand som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den offentlig fastsatte salærsats, i 2024 kr 1.215 + mva.

 Oppdragsbekreftelse og vilkår

Ved oppstart oppdrag vil du du normalt få en oppdragsbekreftelse fra oss med vilkår og en oversikt over vårt ansvar i saken for deg som klient.  Oppdragsbekreftelse består av en konkret bekreftelse, del I, samt en generell del II, med våre alminnelige avtalebetingelser, som du finner du her.

Oppdragsbekreftelse gis imidlertid ikke der det vil være uforholdsmessig i forhold til selve oppdraget, eller vi som advokat blir oppnevnt av det offentlige etter særskilt lovbestemmelse.

Gebyrer og andre faktiske kostnader kommer i tillegg til honorar for vårt arbeid. Vi forbeholder oss rett  til å kreve forskudd på salær og utlegg, som settes inn på vår klientkonto.

Postadresse:

P.B. 34, 3793 Sannidal

Besøksadresse:

Tangen 11, 3766 Sannidal  Kontortid:

  Mandag-Fredag:  08:00 – 16:00

  Telefon:

  952 48 625

  E-post:

  adv.hjetland@online.no